Rah-e-Tasawuuf
Misticizmo kelias

Gudri Šach Baba III

-2-

Ego įvaldymas ir širdies išgryninimas
 

Tam, kad išgryninti širdį turi būti įvaldytas žemesnysis ego (nafs-e-ammara). Tol kol ego neatriboja savęs nuo pasaulio malonumų, jis (ego) negali atsigręžti į Tiesą. Širdies ir sielos tyrumas nėra pasiekiamas neapvalius ego. Šio tyrumo įgavimo sąlyga visų pirma yra vengimas blogio ir troškimų, kuriuos diktuoja žemesnysis ego.

Pagrindiniai sufijų savęs atsisakymo principai yra: mažai valgyti, mažai kalbėti, mažai miegoti ir mažai turėti ryšių su kitais žmonėmis. Kartais dėl žemesniojo ego apvalymo naudojamas atsiskyrimas (čila). Jo metu Sufijus būna nuošalioje vietoje, dažniausiai keturiasdešimt parų, badaudamas dienos metu. Vakare suvalgoma šiek tiek paprasto maisto. Naktimis kartojama tam tikros vazifos (eilutės iš Korano) arba Šventasis Vardas (vienas iš 99 šventų Dievo vardų). Per šias keturiasdešimt parų vazifa paprastai pakartojama 125 000 kartų. Meilė savaime leidžia lengvai užbaigti šį skaičių. Mylintysis natūraliai mažai valgo, mažai kalba, mažai miega ir mažai bendrauja su žmonėmis. Jis mėgsta vienatvę, o jo praktika yra kontempliacija ir Mylimojo prisiminimas. Jo širdyje vis labiau įsiliepsnoja meilės aistra, virstanti ekstatiniu verksmu ir rauda. Tokiu būdu jis įgauna tobulą valdžia aistroms ir pykčiui. 

Kai tokiu būdu žemesniojo ego tamsybės yra praskaidrinamos, širdis tampa panaši į švarų veidrodį, kuriame pasimato aiškus Miuršido atvaizdas. Miuršido vizijos palaima yra daugialypė ir apreiškia save įvairiausiais stebuklingais būdais. Šių stebuklų ir antgamtinių galių pasireiškimai patvirtina Tiesą ir parodo pasauliui, kad siekiantieji Tiesos turi savyje kažką nepaprasto. 

YAAD -  Prisiminimas 

Prisiminimas (Dievo prisiminimas, dažniausiai kartojant vieną iš šventų Dievo vardų) yra pirmasis žingsnis į kontempliaciją (tasavur). Žemiausias yra garsus prisiminimas. Aukštesnis yra prisiminimas mintyse, kai mintis pastoviai yra nukreipta į Draugą. Dar tobulesnis yra prisiminimas širdyje (kalbi yaad), kai rankom ir kojom darant savus darbus, širdis išlieka paskendusi prisiminime. Tobuliausias yra prisiminimas sieloje (ruhi yaad) - tai Dievo dovana.

Kai kurie žmonės atsisako pasaulio išoriškai, toli pasitraukdami nuo kitų žmonių tam, kad būti Dievo prisiminime. Visgi, kiti tokį kelią laiko žemesniu, sakydami, kad žmogus, nors ir likdamas pasaulyje, gali nebūti įsipainiojęs į jo žabangus ir, kad tai yra narsu bei labiau atitinka dievišką prigimtį. Nes jei visi taptų atsiskyrėliais, pasauliui ateitų galas ir Dieviškas tikslas būtų prarastas. Tie žmonės sako, kad sėdėti ir koncentruotis atsiskyrus laukinėje gamtoje yra žemesnė pakopa negu gyventi pasaulyje ir išlaikyti širdį Viename. Būti atsiskyrėliu, bet nebūti susikoncentravusiu, yra nieko verta. Taipogi nieko verta ir būti tarp žmonių, bet be koncentracijos. Tai reiškia, kad tikrasis tikslas yra koncentracija (jaksui), nesvarbu kur ir kaip ji pasiekiama. 

Tasavur – Kontempliacija 

Įvaldant ego, širdis tampa tyra ir prisiminimas perauga į kontempliaciją. Pirmiausiai kontempliacija pasiekiama akyse, paskui prote, vėliau širdyje, o galiausiai įsigali sieloje, atskleisdama Tiesos pasireiškimus. Materialūs dalykai, nors jie ir slepia tiesą, patys savaime nurodo kryptį į realybę ir pateikia slaptos galios, kurią įkvėpė Dievas, įrodymus. Pavyzdžiui, lėktuvas pirmiausiai buvo sumanytas kontempliacijos lygmenyje. Tik po to jis buvo padarytas materialioje formoje, kaip skraidymo priemonė. Lygiai taip pat ir pirmasis radio aparatas buvo sumąstytas prote, o tik po to pasirodė fiziniame pasaulyje, todėl dabar galime girdėti balsą už tūkstanties mylių. 

Tokiu pat būdu viskas pirmiausiai užgimsta kontempliacijos pasaulyje, o tik vėliau įgauna matomą formą. Tad galima sakyti, kad realybė turi savo būtį kontempliacijos lygmenyje.

Misticizme pirmas dalykas, kurį nurodoma atlikti, yra kontempliacija į Miuršidą. Jei mokinys tai daro, jis tai pasiekia pastangų (kasbi) dėka. Visgi, jei tai įvyksta natūraliai, iš meilės, tai yra dovana (zehbi). Kontempliacija į Miuršidą yra pirmoji misticizmo stadija. Pastovios kontempliacijos dėka Miuršido veidas pasirodo Miurido (mokinio) akyse. Miuršido šviesa spindės Miurido akyse ir tai suteiks jo žvilgsniui neįprastas, antgamtines savybes.

Kartais šviesos aiškiai pastebimos akyse ir jos daro poveikį kiekvienam su kuriuo susitinkama akimis. Kai Miuršido atvaizdas pasireiškia prote, Miurido protas įgyja galią perduoti savo mintis kitiems. Be to jam tampa žinomos kitų žmonių mintys. Kai Miuršido paveikslas atgyja širdyje, širdis prisipilo šviesa, kuri savo didžia galia apšviečia protą ir žmogus prašviesėja. Toks žmogus savo iškvėpimu gali išgydyti sergančius. Tokių šventų žmonių kūno sekrecija stipriai veikia kitų žmonių protus ir būsenas. Miuršido malonei veikiant, jo šviesa apšviečia Miurido krūtinę ir pradeda reikštis antgamtiniai efektai, apreiškimai ir stebuklai. Tada siela įgauna spindesį ir visą kūną padaro švytinčiu. Tokioje būsenoje net mirusieji gali būti prikelti, o žmogiškos savybės virsta dvasinėmis. Tada tampa prieinami Džiabarut ir Lahut pasauliai. Širdyje nenutrūksta slaptas prisiminimas (Zikr-e-Khafii). Ausyse girdimas amžinas garsas (Sout-e-Sarmad). Šiame Zikre glūdi Dievo šlovės esencija. Kiekvienas įkvėpimas yra pripildytas šiuo prisiminimu ir neša gyvenimą, panašiai kaip Kristaus kvėpavimas. Pasimato įvairiaspalvis švytėjimas ir kaitri šviesa spinduliuoja iš širdies. Ką sufijus tokioje būsenoje bepasakytų - įvyksta, ir ko jis bepanorėtų - gauna. 

Fana fil Murshid – ištirpimas dvasiniame mokytojuje 

Kai siekiančiojo tobula kontempliacija pasiekia tikrąją Tiesą, jis mato vien tik Vieną Esybę. Kur jis bepažvelgtų, jis mato tik Jį. Ką jis begirdėtų, girdi iš Jo. Ką jis besužinotų, sužino iš Jo. Kokius žodžius besakytų, kalba iš Jo. Ką bejaustų, jaučia iš Jo. Trumpai tariant, viskas apsireiškia kaip Viena ir Vienas visame. Vienybė matoma įvairovėje, o įvairovė vienybėje. 

Fana fil Murshid laipsniškai veda į Fana fi Allah (ištirpimą Allahe). Miuršidas nėra atskiras nuo Dievo, ar nuo šventųjų. Visi sufijai yra viena siela. Miuršidas atskleidžia meilės esenciją ir kokybes.Toliau >>

pagr. pusl.  1   2   3   4   5   6   apie autorių