Rah-e-Tasawuuf
Misticizmo kelias

Gudri Šach Baba III

-3-

Islamiškas Misticizmas

 

Mukamaat – Stotelės

Po Fana fil Šeich (ištirpimo dvasiniame mokytojuje) kai kurie musulmonų sufijai per Pirų (dvasinių mokytojų) grandinę pasiekia daugialypes Fana fil Ali (ištirpimo Ali) būsenas. Nes, anot Shah Wali Allah Delhvi, tarp Mohamedo pasekėjų Hazratas Ali buvo pirmasis Sufijus, pirmasis Madžzubas ir pirmasis Arifas. Jis yra visų šventųjų Imperatorius, visų Sufijų ir Wali (Allaho draugų) lyderis. Po to seka Fana fil Rasul (ištirpimas Šv. Pranaše Mohamede) stotelė, vėliau - Fana fil Allah (ištirpimas Dieve), o galiausiai pakylama iki Fana fil Baka (būtis Dieve) rango. Šioje stotelėje sufijai tampa tobulais Aukščiausiojo Dievo prigimties ir kokybių reiškėjais. Jų matymas, klausymas, lietimas ir kiti veiksmai atliekami vien dėl Dievo. Todėl sakoma, kad Tiesa įsikūnijo jų ausyse, rankose ir kojose. 

Lavazmat - Reikalavimai

Keturių fundamentalių principų laikymasis yra būtinas Islamiškame misticizme, kad pasiekti šią aukščiausią stadiją. Šie principai yra: žinios (ilm), veiksmai (amal), tikrumas (tikėjimas, Jakyn) ir tyrumas (nuoširdumas, khulūs). Bet kokiame veiksme yra būtinas tikėjimas Dievu, nuoširdumas, kantrybė, nusižeminimas ir pasitenkinimas Dievo Valia. Taip pat reikalingas atsisakymas nuo pasaulio ir užuojauta visom būtybėm. Meilė yra geriausia priemonė pasiekti šiam tikslui. Misticizmo išdava yra dvasingumas, o stebuklai tėra jo patvirtinimas. Jeigu išsigelbėjimas nuo pragaro ir patekimas į rojų yra užsitarnaujami laikantis religinių taisyklių, tai, pagal Islamo dėsnį, į Dievą veda meilė. 

Madaridž ir Maratib - Laipsniai ir rangai

Yra keturi skirtingi mistikų laipsniai:

 1. Madžzub-Salik. Jie veda kitus, būdami pilnai pasinėrę į Dievo prisiminimą. Jie nedalyvauja pasaulio reikaluose.
 2. Salik-Madžzub. Tokie sufijai nėra visiškai panirę į prisiminimą ir todėl labiau gali vesti kitus. Jie gyvena visuomenėje nors ir įsitraukę į prisiminimą.
 3. Salik. Jie gyvena normalų šeimyninį gyvenimą, veda kitus žmones dvasiniu keliu tuo pačiu būdami pastoviame Dievo prisiminime.
 4. Madžzub. Pasaulis juos priima kaip bepročius, nors jie tiesiog yra pilnai pasinėrę Dievo prisiminime.

Tarp jų aukščiausią rangą užima šventieji (Aulia). Toliau seka Šeichai, dervišai, fakyrai ir Sufijai. Kai kurie yra mylintieji, kurie myli Dievą, kol Jame praranda save. Yra mylimosios sielos, kurias myli Aukščiausiasis Dievas. 

Komentatoriai taip komentuoja Korano eilutę “Mes padalinome juos į dvylika genčių.” (VII:160): Aukščiausiojo Dievo genčių (pagal sufijų interpretaciją) yra dvylika: 

 1. Muvahid - tikintys Vieną Dievą. Jie yra geriausieji (šią grupę sudaro tie kiekvienos religijos atstovai, kurie tiki Dievo vienove).
 2. Arifai – žinantieji.
 3. Ašikai – mylintieji.
 4. Muhibai – draugai.
 5. Mu’akinai – tvirtai tikintieji.
 6. Mukašifai – gavę apreiškimą.
 7. Mušahidai – matantieji (stebintieji paslaptis).
 8. Salikai – gyvenantieji normalų šeimyninį gyvenimą, veda kitus žmones dvasiniu keliu tuo pačiu būdami pastoviame Dievo prisiminime.
 9. Sabikai – skinantys kelią.
 10. Sadikai – Nuoširdieji.
 11. Raazi – Pasitenkinę.
 12. Miuridai – Mokiniai.

Šioms dvylikai grupių yra dvylika šaltinių, iš kurių šventieji gauna amžiną atgaivą:

 1. Vienybė (tauhid) yra šaltinis tikintiems vieną Dievą.
 2. Arifų šaltinis yra nuolankumas ir pasitenkinimas tuo kas ateina iš Dievo.
 3. Tyrumas yra Mylinčiųjų šaltinis.
 4. Tikrumas yra Salikų šaltinis.
 5. Skinantiems kelią šaltinis yra Tiesa.
 6. Nusižeminimas yra šaltinis Draugams.
 7. Pasitenkinimas ir pagarba yra šaltinis tvirtai tikintiems.
 8. Ramybė ir vertės pajautimas yra šaltinis gavusiems apreiškimą.
 9. Dosnumas ir pasitikėjimas yra šaltinis Matantiems.
 10. Supratimas yra Nuoširdžiųjų šaltinis.
 11. Meilė yra Šaltinis Pasitenkinusiųjų.
 12. Draugiškumas ir tyrumas yra Mokinių šaltinis.

Fezan – Malonės

Aukščiausiasis Dievas yra pasaulio Palaikytojas, Kūrėjas ir viso kas egzistuoja Globėjas. Šventasis Pranašas Mohamedas yra Jo Pranašas (Rasul) ir viso pasaulio malonės šaltinis. Jo perduotos žinios šviesa ir malonė praturtino abiejus pasaulius. Hazratas Ali atskleidė nepaprastas Pranašo galias ir yra jo didžiausias stebuklas. Hazratas Ali yra šventųjų karalius. Sakoma, kad jis yra visų Sufijų šventųjų lyderis. Viskas priklauso nuo jo komandos. Iš jo kilo keturiolikos šventų šeimų grandinė, septyni Sufijų Ordinai ir keturi Pirai. Viskas pasaulyje esti dėl jo meditacijos. Kaip savo knygoje “Siraat-ul-Mustakeem” (Teisingas Kelias) rašo Maulvi Ismail: “Hazrato Ali rangas yra aukštesnis už dviejų Šeichų, Hazrato Abu Bakr ir Hazrato Umar, o jo viršumą parodo gausybė pasekėjų. Net šventieji, Kutbai, Ghousai ir Abdaliai siekia jo pagalbos savo veikloje. Net karalių karaliavime ir turtuolių turtuose žymus yra jo poveikis ir tai gali matyti tie, kurie pažįsta Malakut paslaptis.” 

Imamas Fakhr-Ud-Din Razi kūrinyje “Arba in Fi Usul-ud-Din” sako: “Visų sufijų šakų geneologija vidinio žinojimo (misticizmo) prasme prasideda Hazrate Ali.” 

Šachas Wali Allah Muhaddis Delhvi savo kūrinyje “Dur-e-Šahyn” rašo: “Šioje religijoje Hazratas Ali yra pirmasis sufijus, pirmasis madžzubas ir pirmasis Arifas.” 

Khawadža Mohammed Parsa knygoje “Fazl Ul Kitab” rašo: “Hazratas Khawadža Džunaid al Bagdadi sako, kad mūsų misticizmo pirmtakas, kuris parodė kelią, kuris gyvena širdyse ir kuris pasibaigus mūsų Nabi (Hazrato Mohammedo Dievo Pranašo) dienoms nušvietė Jo tiesas, yra Ali Ibn-e-Abu Talib.” 

Knygoje “Kašfal al Mahdžub” Hazratas Data Gandž Bakhš Lahori rašo: “Ali Al Murtaza yra mūsų Pir-o-Muršid bei sufizmo ir misticizmo praktikų lyderis.” 

Hazrat Khawadža Moin-Ud-Din Hasan Čišti Adžmeri savo “Gandž-e-Asrar” rašo: “Jei, einantis dvasiniu keliu, savo širdyje ir sieloje neįtvirtina tikro ryšio su Hazratu Ali ir neseka juo, tada, nežiūrint tūkstanties askezės ar švento karo metų, jis negali net užuosti Aukščiausios Tiesos kvapo, nebent tik veikiant Dievo Valiai.” 

Tradicija taip kalba apie Hazrato Ali savybes 

Hazratas Umar pasakojo, kad Dievo Pranašas pasakė: “Niekas nepasiekė tokio tobulumo, kurį pasiekė Ali” (Tabarani). 

Hazratas Imam Hasan savo pamoksle po Hazrato Ali mirties pasakė: “O žmonės! Šiandien Jūs buvote atskirti nuo to, kurio niekas jokiame dalyke negali aplenkti, ir po mūsų niekas nesugebės pasiekti tokio aukšto lygio .” (Ahmed ir Nisai).

Ali žinios ir nuoširdumas yra aukštinami net Europos istorikų. Ponas T. Carlyle savo knygoje “Didvyriai ir Didvyrių Garbinimas” rašo: “Negalima nemylėti jaunojo Ali. Garbingas, pilnas meilės ir ugningos drąsos. Jame buvo kažkas riteriško, drąsus kaip liūtas, gailestingas, o teisingumas ir pasišventimas verti Krikščioniškos riterystės.” 

Intizamaat-e-Batni – Slapta Organizacija 

Ali yra dvasinis vidinio gyvenimo vadovas. Žmonėms jis yra saugumo garantas. Jis yra Kutu-e-Madar (sferos ašis), tai reiškia, kad visų dalykų tvarka priklauso nuo jo. Jis yra “Ghous-us-Sakalain”, o tai reiškia, jog jis girdi pagalbos šauksmus iš abiejų pasaulių. “Kutb-ul-Aktab” arba “Ghous-ul-Azam” visą laiką atstovauja jį fiziniame pasaulyje. Trys šventieji paskiriami Nakba (skelbiančiojo) postui užimti. Mirties atveju jų vietą užima kiti. Imam-ul-Auliya Ali malonė šiame pasaulyje tęsiasi iki šių dienų ir tęsis iki pat Teismo Dienos. Kiekvienas Ghous, Kutub, Nakba, Autad, Abrar, Abdal ir Akhyar priklauso nuo jo, nes per jo malonę buvo paskirtas. Indijos dvasinis Imperatorius yra Hazratas Khawadža Moin-Ud-Din Adžmeri. Irako Ghous-US-Salakain yra Šeichas Mohi-Ud-Din Abdul Kuadir Džilani. Egipto dvasinis Imperatorius yra Hazratas Sayyed Ahmad Al Badavi, kuris yra ir jo kūniškas (pagal geneologiją), ir dvasinis paveldėtojas. Yra žymiai daugiau šventųjų, kurie buvo jo fiziniai ir dvasiniai paveldėtojai.Toliau >>

pagr. pusl.  1   2   3   4   5   6   apie autorių